01 December, 2009

chronicleshttp://www.filmcommission.cz/imgusr/The%20Chronicles%20of%20Narnia.jpg
ten film propláču vždycky od začátku až do konce/i cry out that film from beggining till the end

jsem nemocná a už třetím týdnem ležím v postely. takové chvíle nezabrání člověku v bezcílném bloudění myšlenkami. a tak mě napadlo: proč se nepustit do některých úvah i tady... tento příspěvek je spojený především s úvahami, které mi létaly hlavou nad letopisy narnie a novou deskou stinga - if on a winter's night.

i am ill. for almost three weeks now i lay in the bad. those moments can't stop your thoughts in endless wandering. and so i was thinking: why not let some of them wonder here also... this note is conected to thoughts that flew through my mind when watching my favorite chronicles of narnia and listening to sting's new album - if on a winter's night.

nějakou dobu už. několik let. přemýšlím nad tím, kam se poděla přdstavivost, která byla celé dětství hnacím motorem mé samotné existence. pamatuji si všechny světy, všechny vesmíry a všechny přátele, které jsem poznala na svých cestách před usnutím i za bílého dne. v lehkých ozvěnách se mi vrací pocity štěstí, vzrušení z nečekaných dobrodružství...

pamatuji si tu chvíli, kdy jsem si zakázala snít s otevřenýma očima: "chci poznat skutečnost. musí být stejně barevná a stejně vzrušující, jako mé sny. přece jenom je to skutečnost." našla jsem od té doby to, v co jsem doufala, když jsem opouštěla poslední ze svých královtsví?

od svých osmnácti let jsem vyhnancem skutečnosti. pravdivé reality. nenašla jsem cestu k zázračnému prameni poznání. nedotkla jsem se kouzelné reality, přestože stále věřím, že tu někde musí být. ale neznám už ani cestu zpět.

poslední krajinu, kterou jsem procházela jako dítě, mám vrytou do paměti. les pokrytý prvním sněhem, oheň v dolině, cesta k horám vedoucí úzkými průsmyky, vichřice a lezavý mráz, teplé vlněné ponožky a hřejivý plášť. hostinec "v půli cesty" stojící nad strží, plný podivuhodných stvoření a tajemných poutníků. cesta tunely skrz horu a obraz zeleného údolí, ke kterému jsem už nikdy nedorazila.

doufám, že se jednoho dne do zeleného údolí podívám. jednoho dne si najdu cestu skrz vánici a mráz a temné tunely hory.

for some time now. several years. i wonder where my imagination went, the only one that was the fire engine of my whole existence through my childhood. i recall all worlds, all universes and every friend i found on my journies before sleep and even during the day. feelings of happines, excitement of unexpected adventures comes to me in weak echoes now and then...

i vividly recall the moment i forbid myself to dream with eyes open: "i want to know reality. it has to be of the same colors and excitement as my dreams are. it's reality, at least." did i find what i hoped to find when i left the very last one of my kingdoms?

i am fugetive of rality since i was eighteen. the ture of reality. i didn't find way to the source of understanding. i didn't touch the magical reality. although i still believe it must be somewhere out there. but i don't know the way back either.

last landskape i wandered upon is still in my mind. forest covered with fresh snow, camp-fire in valley, road to mountains hanging upon mountain pass, freeze and wind, warm socks and cossy cotton cloak. tavern "on the half way" right upon gill, full of strange creatures and dark pilgrims. way in tunels through the mountain and image of green valley i never reached.

i hope one day i'll visit that valley. i'll find my way through wind and freeze, through tunels of the mountain...